O BNG presenta iniciativas no parlamento galego sobre Sta. Catalina

  • O BNG califica de “cuestión de urxencia” a posta en marcha do Plan Director para o Mosteiro de Santa Catalina de Montefaro.
  • O deputado do BNG, X. Luis Rivas “Mini” anunciou, na visita ás instalacións, a presentación de iniciativas no Parlamento Galego.

Nunha visita realizada na mañán de hoxe, o deputado do BNG X. Luis Rivas “Mini” afirmou que a posta en marcha do Plan Director para o Mosteiro de Santa Catalina de Montefaro é “unha cuestión de urxencia, que non pode adiarse no tempo, porque sería sermos cómplices no deterioro do conxunto histórico-artístico”.

O deputado do BNG – que estivo acompañado do grupo municipal do BNG no concello de Ares e militantes da organización- lembrou que o documento do Plan Director “foi elaborado pola elaborado pola Consellaría de Cultura -daquera responsabilidade do BNG- mais coa chegada do PP ao goberno o proxecto quedou nun caixón; evidenciando falla de compromiso político e tamén económico”.

Nunha conversa con membros da “Asociación de amig@s do Mosteiro de Montefaro” -que acompañaron á representación do BNG na visita- Xosé Luis Rivas “Mini”, aludíu á “evidente deixación de responsabilidades da administración galega, que é a que ten as competencias en materia de patrimonio histórico-artístico e, sen embargo, mira para outro lado desde hai nove anos”; facendo mención tamén á “negativa reiterada aos investimentos que o BNG estivo propondo nos sucesivos debates dos orzamentos da Xunta”.

Tamén o portavoz municipal do BNG -Emilio Mesías- fixo referencia ás “condicións inxustas que o Ministerio de Defensa impón ao concello de Ares en virtude dun acordo de cesión de uso que obriga á instituciòn ao mantemento dunhas instalacións que poden reverter no Ministerio de Defensa cando éste as reclame, sen direito a indemnización algunha para a institución municipal” e reclamou a “inmediata constitución dun ente inter-administrativo no que participen o Concello, a Xunta e a administración do Estado; e no que se definan as actuacións prioritarias a desenvolver partindo do Plan Director e os investimentos económicos necesarios e prazos para desenvolvelos”.

Precisamente, nesa mesma liña X. Luis Rivas “Mini” comprometeuse a presentar perante o Parlamento Galego as iniciativas “para que a Xunta exerza realmente as súas competencias, apostando por unha política de colaboración no mantemento do conxunto histórico-artístico en troques de manter unha situación como a actual, que fai recaer os custos do mantemento dun ben propiedade do Estado na veciñanza do concello”

Ares, 11 de Abril de 2017

Os únicos pa(c)tos que hai en Ares, son os da Xunqueira

tabernas-almeria-L-fCgRJvÉ común, logo dos procesos electorais e antes da constitución dos plenos, oir falar dos pactos. Hai para todo-los gustos. Incluso hai políticos que dependendo da situación na que queda defendeos cando antes os atacaba (Feijoó ou o mesmo PP).

Para falar dos pactos, habería que partir dunha realidade; no noso país, os procesos electorais non son presidencialistas. O/A elector/a vota unha lista, unha opción, un partido. Dependendo do número de votos que teña, acadan máis ou menos representación. Logo fórmase o pleno co reparto de concelleiros/as ou deputados/as según establece a lei electoral.

Si non hai maioría absoluta, a metade máis un do pleno, éste -por votación- ten que elexir un alcalde/alcaldesa que vai ser o que teña que formar goberno. E aí é onde entran “os pactos”, xa que é a fórmula para garantir un goberno de maioría.

Mediante os pactos e alcanzanda esa maioría absoluta, consíguese que se reflexe a maioría popular expresada nas urnas. Cousa que é distinta á do tan cacarexado -polo PSOE e PP, cando lles convén- de que goberne a lista máis votada e non haxa -polo tanto- posibilidade de pactos.

Por que é distinta? Porque o feito de que unha forza sexa a máis votada, pero que non teña a maioría absoluta, algúns a defenden como que é o que maioritariamente quere o pobo, mais o realmente verdadeiro é o que maioritariamente non quere. Xa que o apoio ao resto das forzas que quedarían na oposición ten máis respaldo popular.

Dito esto viría o segundo chanzo; En que deben consistir os pactos?. Aí tamén hai que ir ao inicio.

Durante a campaña electoral, as distintas formacións fan público, explican e piden o voto para un programa de goberno, que son as medidas que se compromete a levar a cabo no caso de gobernar. É -ou debería ser- a razón de máis peso pola que o electorado elixe as distintas opcións, outras son tamén importantes como a credibilidade, o traballo realizado con anterioridade, etc.

Logo si non hai maioría absoluta, o pacto ten que basearse en elaborar un novo programa de goberno que as distintas formacións deben consensuar e comprometerse a levalo a cabo e a facelo público. Feito polo cal, eu sempre dixen que o pacto oculto entre o PSOE e NAL en Ares carecía de lexitimidade política, ademáis de ser unha falta de respecto e unha fraude á veciñanza xa que non se fan públicos os acordos e as contrapartidas entre ambas partes.

A realidade é que hai unha tendencia, dende hai moitos anos, a que as forzas -que se din- de esquerdas xúntense para evitar o goberno ao PP. Mais o problema non está só no PP, senón que está nas políticas que este leva a cabo, e cando estas mesmas políticas son levadas a cabo por outras forzas que se dín de esquerdas, deben ser igualmente combatidas.

Por iso, é moi importante que un disfraz “de PSOE” non impida ver a verdadeira política que realiza quens o portan.

As falsas fachadas, so dan resultado nos decorados das películas “de vaqueiros”. Cómpre polo tanto exixir que dentro do “saloon” haxa contidos e que se poidan abrir as portas.

 

Videos de campaña do BNG-AA de Ares

“A pirámide de Maslow”, Anxo Fernández Permuy, nº 2 da Candidatura do BNG-AA.

Que Ares mellore depende de nós (video 3/4)

“A esperanza non se funda en razóns prudentes”, Emilio Mesías Farías. Candidato á Alcaldía BNG-AA.

Que Ares mellore depende de nós (video 2/4)

“Carpe Diem”, Cristina Cadena Freire nº 3 da Candidatura do BNG-AA.

Que Ares mellore depende de nós (video 1/4)

Sin compromisos para o Centro de Saúde

A Xunta segue sen comprometer nen datas, nen investimento concreto para a execucións do novo centro de saúde.
 
A Administración estanos a enganar novamente como leva facendo dende hai dez anos, privándonos dunhas instalacións sanitarias en condicións.

Montse Prado, que en datas pasadas estivo con nós no Centro de Saúde para  recabar información sobre o tema acusou á  representante da Xunta de “levar perto dunha década enganando á cidadanía deAres, e privándolle dunhas instalacións sanitarias en condicións”.

A D. Xeral admitíu que xa se levaban feitos dous proxectos diferentes -no 2011 e no 2012- pero non foi quén de concretar as previsións para o comezo das obras e para a execución das mesmas; admitindo tamén que non existía un orzamento específico (que si había nos orzamentos da Xunta do 2013 e do 2014) para esta obra, limitándose a afirmar que ten previsto facer o novo Centro de Saúde.

Montse Prado lembrou que “desde o 2007 a Xunta ten disposición dos terreos para o novo proxecto, e durante ese período o único que se fixo foi anunciar reiteradamente unhas obras que nunca deron comezado”, aludindo á visita que responsábeis da Consellaría -acompañados polo alcalde de Ares– fixeran en Setebro ao actual C. de Saúde afirmando que as obras comezarían no primeiro trimestre do 2014.

Para nós é especialmente grave a pasividade e falta de acción firme por parte do goberno municipal na demanda desta infraestrutura, dado que nos dous mandatos do PSOE -que afora rematan-  foi incapaz de defender os intereses da veciñanza e situar como obxectivo prioritario a execución destas obras. Tan grave é, pois, a irresponsabilidade na “non execucion” das obras por acción, no caso da Xunta, como por omisión, no caso do concello.

A nosa organización fixo e fai deste tema unha prioridade, e por iso temos trasladado xa ao Parlamento unha Proposición non de Lei para que a Xunta se vexa obrigada -algo que no debate non fixo- a concretar, con datas e orzamentos concretos, o comezo dunhas obras ás que a veciñanza de Ares temos dereito; e polo que levamos a loitar hai máis dunha década.

Polo mantemento e gratuidade do Rexistro Civil

Nueva imagenO BNG DE ARES SOLICITA DO PLENO DO CONCELLO DE ARES UN ACORDO A PROL DO MANTEMENTO E
GRATUIDADE DO REXISTRO CIVIL

O BNG CONSIDERA INACEPTÁBEL QUE A CIDADANÍA TEÑA QUE DESPRAZARSE Á CORUÑA PARA
SOLICITAR DOCUMENTOS QUE HOXE PODE XESTIONAR EN ARES

O goberno do PP no Estado español aprobou o pasado ano o Real decreto-lei 8/2014, do 4 de xullo, que leva aparellado o traspaso dos rexistros civís aos rexistros da propiedade e mercantís. Desaparece, así, un servizo público que se prestaba gratuitamente á organización rexistral, onde se gravan cun arancel as prestacións realizadas aos usuarios e usuarias. Dese xeito, un servizo até o de agora gratuíto, acabará converténdose con case total seguranza en de pago obrigado. A este respecto, cómpre subliñar que o obxectivo do PP no seu modelo de servizos públicos privatizador é que as persoas usuarias sexan as que custeen o servizo, como xa foi introducindo na sanidade ou nos servizos sociais.

O Rexistro Civil -que no noso concello está ubicado no Xulgado de Paz de Ares- é un servizo público e gratuíto que cumpre numerosas funcións, que son indispensábeis para a vida diaria de calquera persoa: inscrición de nacementos, estado civil, cambio de nome ou sexo… Hai trámites sinxelos, mais outros requiren acudir en persoa, o que o converte nun servizo imprescindíbel. E as persoas usuarias van ser as que precisaren expedir documentos básicos para acreditar a súa situación persoal, uns documentos que, á súa vez, son obrigatorios para cobrar pensión, prestacións de servizos sociais ou axudas públicas. Para alén disto, en moitos casos terán que facer longos e custosos desprazamentos, pois recentemente confirmouse que o Rexistro vai ser asumido unicamente por aqueles que teñen competencias mercantís. O mapa, pois, na Galiza ficaría só con rexistros na Coruña, Santiago, Lugo, Ourense e Pontevedra, fronte á actual presenza dos rexistros civís en todos os concellos galegos.

Despois de ter investido inxentes recursos públicos para a modernización e dixitalización dos rexistros civís, agora póñense en mans privadas, impoñendo taxas que non ingresarán nas arcas públicas senón nas dos rexistradores/as directamente. E, a maiores, a protección de datos persoais e obrigatorios que contén o Rexistro Civil queda en evidencia ao se poñer en mans de persoal que non ten o carácter de funcionariado público nin o deber de confidencialidade. Por outra parte, é preciso non esquecer a previsíbel perda de postos de traballo de persoal dependente agora do Ministerio de Xustiza.

En base a todas as consideracións anteriores, o Grupo Municipal do BNG de Ares presentou o 7 de Abril 2015 unha moción dirixida ao pleno; na que solicita a adopción dos seguintes ACORDOS

1.-Expresar o rexeitamento ao Real decreto-lei 8/2014, do 4 de xullo, de medidas urxentes para o crecemento, a competitividade e a eficiencia, instando ao Goberno do Estado español á inmediata derrogación deste Real decreto e á paralización do traspaso do Rexistro Civil aos rexistros da propiedade e mercantís.

2.-Instar á Xunta de Galiza a que demande do Goberno central que se garanta o servizo público, a atención nos xulgados de paz e a gratuidade futura nas funcións que prestan os rexistros civís.

3.-Dar traslado deste acordo ao Goberno central e á Xunta de Galiza.

Os Plans do PSOE-NAL

Confirmado. O Concello de Ares non contará co Plan de Urbanismo (PXOM) antes das municipais, para non acusar o desgaste que lle provocaría un documento que lle dá as costas aos veciñ@s, e salva intereses persoais.

Logo das reiteradas peticións que lle fixemos chegar ao grupo de goberno para que contestase ás máis de 600 alegacións que presentamos @s veciñ@s, continúan as desculpas de PSOE e NAL para intentar xustificar o inxustificable; que logo de 9 meses non se conteste ás alegacións.

Consecuencia: non hai “parto”, o que houbo foi un “reparto suculento de poder” entre Julio Iglesias e Luis Cendán. Intereses económicos persoais en forma de garantir unha maioría absoluta para desfacer a economía, a trasparencia e a participación e facer unha política caciquíl a base de compraventa de intereses mediante subvencións, contratacións e favores.

A excusa da alianza PSOE-NAL foi  “sacar adiante a Aprobación do Plan Xeral de Ordenación Municipal” pero a realidade é que o pretendido era “sacarse de diante a aprobación do mencionado documento” debido ao elevado número de alegacións presentadas asi como aos erros cometidos na redacción do Plan, incumprindo desta maneira o prometido por ambos partidos no seu programa electoral.

A veciñanza sofre os danos colaterais desta estratexia e tamén os membros do pleno municipal, ao acudir insólitos a un circo de participación que non é tal, no cal impera a “ditadura democrática” promovida polo goberno PSOE NAL e amparada, moitas das veces, por elementos externos á elección cidadá que coa súa práctica de mirar para outro lado consigue corromper o mesmo sistema democrático para salvagardar ao poder. Ao mesmo poder que nega os dereitos de información e de coñecemento que temos os aresáns e as aresás, como neste caso.

Porque temos dereito a saber de primeira man o que se está a cocer. Non porque queiramos comer da mesma pota, non, senón porque somos nós quen paga as patacas, os grelos e as costeletas co que se ceba o PSOE-NAL.

Preguntamos no parlamento galego sobre a Ampliación do CPI Conde de Fenosa

O Secretario Xeral Técnico da Consellaría de Educación afirmou, en reposta a unha pregunta do BNG sobre o tema, que as obras de ampliación do CPI de Ares non poden materializarse porque o concello non puxo aínda os terreos correspondentes a disposición da Xunta; segundo estipula o convenio asinado hai agora dous anos.

Na pormenorizada intervención do compañeiro  Cosme Pombo (Deputado do BNG no Parlamento Galego) fíxose un relatorio polas diversas fases desta demanda e pola situación anómala na que se están a desenvolver as actividades no CPI por mor dunhas instalacións inadecuadas. O máis grave é, ao noso xuizo, que o convenio asinado hai agora dous anos quedouse na prática en papel mollado; polo incumprimento reiterado dos compromisos. Polo tanto, aquí o único que se fai e continuar coa provisionalidade.

O xogo PP-PSOE de pasarse as responsabilidades do por que non está feita ampliación ponse de manifesto ao citar -o actual Secretario Técnico da Xunta- unhas manifestacións do entonces Delegado da Consellería de Educación (daquela capitaneada polo PSOE) onde dicía que a ampliación non era prioritaria nin urxente.

A ampliación do cole có aulario na ubicación que dende o BNG sempre defendimos ao igual que a comunidade educativa e en contra do goberno municipal do PSOE, da Deputación do PP e da Xunta de Galicia do PP, non vai ser viable até que entre en vigor o novo PXOM, o cal demostra como siguen a ningunearnos, tanto o PSOE como o PP coa excusa da “lealdade institucional” que xustifica a Xunta de Galicia.

Patético.

Discriminación ao estudantado aresán e incumprimento de acordos

discriminaresO Concello de Ares vén de habilitar unha bolsa de axudas para o transporte do alumnado empadroado neste municipio que curse os seus estudos de Bacharelato no IES Mugardos. Unha medida que demostra o descoñecemento que ten o grupo de goberno da realidade educativa dos rapaces e rapazas do noso Concello.

 No pleno ordinario do mes de Outubro, presentamos dende o BNG unha moción para crear unhas bolsas de axuda ao estudantado aresán. O goberno do PSOE-NAL, lonxe de cumprir dita moción presentada por nós e aprobada por unanimidade, incurre nunha discriminación que non aceptamos e esiximos a súa reparación.
 
A realidade que descoñecen Julio Iglesias e o seu equipo é que hai rapaces que estudan Ciclos e Bacharelatos noutros centros da comarca que non son o IES de Mugardos.
 
Porque un mozo ou moza que estuda Hostalería en Pontedeume, ou un dos diferentes ciclos que se imparten en Barallobre, Ferrol…, ou mesmo Bacharelato noutros centros da Comarca, tamén deben ter as mesmas oportunidades que os estudantes do IES Mugardos de poder acollerse a estas bolsas para o pago de transporte.
 
Ademáis discrepamos da contía e filosofía da bolsa, xa que non se corresponde co aprobado na moción que presentamos.
 
Menos “política de Foto” e máis respecto, polos veciños e veciñas de Ares excluídos das bolsas para o transporte e polos acordos tomados no Pleno.