Categoría: Eventos

Pleno Extraordinario: ORDE DO DÍA: 1.- Toma de posesión como concelleira desta corporación de Dna. ALMA BEATRÍZ BARRÓN FERRO Venres, 13 de Xaneiro de 2012 10.00 h. Salón de Plenos do Concello de Ares

Read more

O domingo temos Mítin en Ares. Subiréime ao estrado xunto con Xaime Bello (ex-alcalde de Ferrol e candidato ao Senado) e Fernando Branco Parga (deputado no Parlamento Galego). Estades convidados e convidadas. Domingo 13 de Novembro ás 12.30 na Alianza Aresá

Read more

    Orde do Día: 1.- Ratificación cambio de hora sesión ordinaria correspondente ao dia de hoxe 2.-Aprobación actas anteriores 3 e 4.-Dar conta sentenza 5.- Aplicación IPC Ordenanzas Fiscais 2011 6.- Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Distribución de Auga, incluídos os dereitos de enganche e utilización de contadores e instalacións análogas. 7.- […]

Read more

    Orde do día: 1.- Dar conta da Sentenza d 09-05-2011 Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ferrol. 2.- Designación Festas Locais 2012 3.- Asignación adicación exclusiva á Alcaldía 4.- Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía-Presidencia, dende a celebración da anterior sesión ordinaria 5.- Moción do BNG para o control das Abusivas Comisións Bancarias […]

Read more

Orde do día: 1.- Aprobación se procede da Acta da sesión do 11-06-2011 2.-Dar conta constitución Grupos Políticos 3.-Dar conta designacións Xunta de Goberno Local 4.-Dar conta nomeamento Tenentes de Alcalde 5.-Dar conta designación Concelleiros Delegados. 6.- Proposta periodicidade sesións plenarias ordinarias 7.-Proposta de creación e composición de Comisións Informativas Permanentes e Comisión Especial de […]

Read more