Pleno Extraordinario

Pleno Extraordinario:

ORDE DO DÍA:

1.- Toma de posesión como concelleira desta corporación de Dna. ALMA BEATRÍZ BARRÓN FERRO

Venres, 13 de Xaneiro de 2012

10.00 h.

Salón de Plenos do Concello de Ares

Mitin en Ares para o 20N

O domingo temos Mítin en Ares.

Subiréime ao estrado xunto con Xaime Bello (ex-alcalde de Ferrol e candidato ao Senado) e

Fernando Branco Parga (deputado no Parlamento Galego).

Estades convidados e convidadas.

Domingo 13 de Novembro ás 12.30

na Alianza Aresá

Pleno Ordinario de Outubro

 

 

Orde do Día:

1.- Ratificación cambio de hora sesión ordinaria correspondente ao dia de hoxe

2.-Aprobación actas anteriores

3 e 4.-Dar conta sentenza

5.- Aplicación IPC Ordenanzas Fiscais 2011

6.- Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Distribución de Auga,

incluídos os dereitos de enganche e utilización de contadores e instalacións análogas.

7.- Adxudicación definitiva concesión Administrativa do Lixo

8.- Petición líña ICO Cancelación débedas pendentes con empresas e autónomos.

CONTROL E FISCALIZACIÓN ÓRGANOS DE GOBERNO

9.- Dar conta das resolucións da Alcaldía

10.- Mocións e propostas:

a) Proposta de CCOO: Consenso Pacto de Toledo

11.- Rogos e Preguntas

Pleno Ordinario Venres 26 de Agosto

 

 

Orde do día:

1.- Dar conta da Sentenza d 09-05-2011 Xulgado Contencioso-Administrativo núm. 1 de Ferrol.

2.- Designación Festas Locais 2012

3.- Asignación adicación exclusiva á Alcaldía

4.- Dar conta das resolucións ditadas pola Alcaldía-Presidencia, dende a celebración da anterior sesión ordinaria

5.- Moción do BNG para o control das Abusivas Comisións Bancarias

6.- Rogos e Preguntas.

Salón de Sesións do Concello de Ares

Venres, 26 de Agosto de 2011

10.00 h.

Pleno Extraordinario

Orde do día:

1.- Aprobación se procede da Acta da sesión do 11-06-2011

2.-Dar conta constitución Grupos Políticos

3.-Dar conta designacións Xunta de Goberno Local

4.-Dar conta nomeamento Tenentes de Alcalde

5.-Dar conta designación Concelleiros Delegados.

6.- Proposta periodicidade sesións plenarias ordinarias

7.-Proposta de creación e composición de Comisións Informativas Permanentes e Comisión Especial de Contas.

8.-Designación de representantes municipais en organismos.

9.-Proposta composición Mesa de Contratación.

10.-Toma coñecemento designación áreas con adicacións exclusiva e parcial.

Lugar: Salón de Sesións do Concello de Ares

Data e Hora: 15 de Xullo 2011 ás 10.00 h.