O noso programa en 5 puntos

1.-Un Pobo Activo, con Oportunidades
Reactivaremos a economía local, favorecendo o emprendemento e dinamización do comercio, marisqueo,cultivo ecolóxico… Regularemos as taxas segundo a actividade comercial, achegando solucións que faciliten o desenvolvemento sostíbel. Urbanismo ao servizo da veciñanza,comezando pola revisión do PXOM, garantindo o asentamento no rural e Plans de Rehabilitación, valorizando a vivenda tradicional, fixando poboación e dinamizando a construción.

2.-Transparencia na Xestión, Compromiso coa Cidadanía
Garantiremos que a selección do persoal municipal se rexa polos principios de publicidade, mérito e capacidade. O acceso á información será parte fundamental da transparencia. Apostaremos pola redución do gasto prescindíbel e unha política fiscal xusta, contemplando exencións e bonificacións para familias numerosas e persoas con baixos recursos económicos.

3.-Servizos Sociais Públicos e Accesíbeis
Avogaremos pola xestión municipal do Servizo de Axuda no Fogar, articulando unha estrutura de servizos sociais cunha política de intervención activa e xusta. Impulsaremos políticas dirixidas á inclusión e dinamización das persoas maiores e da mocidade, para a igualdade de oportunidades e dereitos das mulleres e para as persoas en situación de desemprego ou exclusión social.

4.-Tratamento Equitativo das Parroquias
Atenderemos ás dotacións básicas: sanitarias, educativas, auga, sumidoiros… facilitando a diversificación de actividades nas parroquias. Axustaremos as ordenanzas á realidade das parroquias, evitando a discriminación en relación ao pago polo servizo recibido.

 

5.-Cultura, Deportes, Asociacionismo
Optimizaremos medios e infraestruturas existentes para favorecer as actividades en todo o territorio. Deseñaremos unha nova política de subvencións que parta do esforzo social que desenvolven as entidades para o conxunto da colectividade.

Share Button