Alegación da Ordenanza reguladora de estacionamento

O mércores, 20 de xullo, ven de ser publicada no BOP o anuncio da aprobación na sesión Plenaria extraordinaria-urxente de data 14 de xullo do 2020 a Ordenanza reguladora e fiscal do estacionamento regulado e da taxa pola súa utilización no Concello de Ares, “ós efectos legais oportunos”.

Que en base as seguintes consideracións:

 1. Que o BNG está a favor -e así o ten concretado máis recentemente no debate do PXOM- da humanización dos espazos urbanos e, máis concretamente, dunha nova ordenación do tráfico en Ares que, ademais de priorizar as persoas por riba dos vehículos, procure alternativas ao tema dos aparcadoiros.
 1. Que parte da problemática do aparcamento en Ares deriva dunha política do desastre urbanístico que deixou o goberno do PP, incumprindo as obrigas de dotación de aparcadoiros nas novas construcións e mesmo a conversión dos espazos teoricamente reservados para aparcadoiro en baixos comerciais. Medida que, por certo, tivo continuidade co actual grupo de goberno. Chama a atención, pola contra, que o documento do PXOM -pendente neste momento de entrar en vigor- non contemplase estas cuestións e as medidas para corrixilas.
 1. Que este tema merece un debate demorado -a comezar, pola propia corporación- implicando tamén ao conxunto da cidadanía na información e nas alternativas que se pretenden implementar. Primeiro, un debate no seo da corporación, na procura do maior consenso para procurar que estas medidas non estean vinculadas a maiorías da corporación e teñan vontade de pernamencia no tempo.
 1. Que non se pode utilizar a situación derivada do COVID 19 -nomeadamente, no referido á procura de medidas que garantan a non transmisión do virus- como xustificante para aprobar, conculcando o procedemento legal establecido, un rosario de medidas que, ademais de non resolver a suposta masificación das praias, tampouco resolve acaidamente o tema dos aparcadoiros.
 1. Que a decisión da maioría da corporación -concretada na ordenanza agora aprobada-nin tivo debate demorado no seo da corporación nin moito menos o mínimo coñecementodo conxunto da cidadanía, agás as informacións contraditorias, a maioría das veces- que foron saíndo nos medios de comunicación.
 1. Que non é comprensíbel que, por unha banda se afirme a vontade de colaborar na recuperación para algúns sectores económicos do concello (hostalería, comercio….) dos efectos da crise do COVID, e por outra se poñan en marcha medidas que, como se está a evidenciar, están a repercutir negativamente na imaxe e funcionamento destes sectores.
 1. Que, Finalmente, o feito de tentar implementar esta medida cando xa ten pasado o ecuador do tempo no que tería que estar en vigor -tempada do verán- converte todo o traballo en estéril, non operativo na práctica para as medidas que se pretenden (mírese a nula utilización dos aparcadoiros disuasorios) e, en definitiva, negativiza os argumentos que habería que utilizar para facer un proceso verdadeiramente transparente e participativo.

Por todo o cal, formula as seguintes:

ALEGACIÓNS

Primeira.- A publicación da aprobación da Ordenanza vulnera o disposto na lexislación vixente -tanto para as ordenanzas municipais como para as fiscais- en canto ao proceso de aprobación da mesma, xa que na DISPOSICIÓN FINAL establécese que a presente Ordenanza entrará en vigor ao día seguinte da súa publicación no Boletín oficial da provincia da Coruña previo o cumprimento do establecido no artigo 65.2 da Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, de conformidade co establecido no artigo 70.2 da mesma Lei.

Esta disposición final incumpre o establecido na lexislación aplicable, así temos:

Que o proceso de aprobación das ordenanzas municipais está especificado no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local que pola que:

A aprobación das ordenanzas locais axustarase ao seguinte procedemento:

 1. Aprobación inicial polo Pleno.
 2. Información pública e audiencia aos interesados ​​durante un período mínimo de trinta días para a presentación de reclamacións e suxestións.
 3. Resolución de todas as reclamacións e suxestións presentadas no prazo e aprobación definitiva polo Pleno.

No caso de que non se presentase ningunha reclamación ou suxestión, entenderase definitivamente o acordo ata entón provisional.”

Que o proceso de aprobación das ordenanzas fiscais está especificado no artigo 17do texto refundido da lei reguladora das Facendas Locais aprobada polo RDL 2/2004, do 5 de marzo, pola que:

 1. Os acordos provisionais adoptados polas corporacións locais para o establecemento, supresión e organización dos impostos e para o establecemento dos elementos necesarios para determinar as respectivas cotas tributarias, así como as aprobacións e modificacións das ordenanzas tributarias correspondentes, mostraranse no taboleiro de anuncios da Entidade durante un mínimo de trinta días, dentro dos cales os interesados ​​poderán examinar o expediente e presentar as reclamacións que consideren oportunas.
 1. As entidades locais publicarán, en todo caso, os anuncios de exposición no boletín oficial da provincia ou, no seu caso, no da comunidade autónoma uniprovincial.

 1. Ao finalizar o período de exposición pública, as corporacións locais adoptarán os acordos definitivos que poidan proceder, resolvendo as reclamacións presentadas e aprobando a redacción definitiva da ordenanza, a súa derrogación ou as modificacións ás que se refire o acordo provisional. No caso de que non se presentasen reclamacións, entenderase definitivamente o acordo, ata entón provisional, sen necesidade de acordo plenario.
 1. En todo caso, os acordos definitivos a que se refire a sección anterior, incluídos os provisionais elevados automaticamente a esa categoría, e o texto completo das ordenanzas ou as súas modificacións, deberán publicarse no boletín oficial da provincia ou , se é o caso, da comunidade autónoma uniprovincial, sen entrar en vigor ata que se realice a devandita publicación.

Segunda.- Que a pretendida aplicación do estado de alarma sanitaria é totalmente inconsistente toda vez que o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 concluíu o 21 de xuño de 2020.

Terceira.- Que a Resolución do 12 de xuño de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, ten por obxecto establecer as medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, tras a superación da fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade non declara a suspensión da aplicación de ningunha Lei, como é lóxico ao carecer de facultade competencial para tal fin.

Cuarta.- que, como recolle a propia Ordenanza, o Concello de Ares optou por limitar o aforo das praias, de intensa ocupación en período estival, controlando a posibilidade de aparcamento para as persoas usuarias que acudan en transporte privado ás mesmas.

Do propio texto desprendese que a Ordenanza non é unha medida eficaz para o control de afluencia ás praias, xa que non regula o acceso ás mesmas do persoal que se desprace a pe ou por medios de transporte colectivo, polo que non podemos establecer nunha xustificación de aplicación de medidas ante a COVID-19, a aprobación desta ordenanza.

Quinta.- Que no apartado 1 do artigo 3, de establece que para o estacionamento nas zonas de aparcamento azul, dentro do horario indicado no apartado anterior e con independencia do tempo que dure a súa estancia no aparcamento, os vehículos deberán proverse con antelación do código que lles permita o estacionamento para cada franxa horaria mediante a súa adquisición a través da aplicación/ web habilitada para ese efecto.

Sendo que a día de hoxe a aplicación non está operativa na páxina non é procedente a aplicación deste artigo.

Sexta.- Que o mesmo sucede co disposto no artigo 4: “Dita tarxeta poderá ter unha validez de ata 2 anos fiscais, contados do 1 de xaneiro ao 31 de decembro. Finalizado devandito prazo deberá procederse á súa renovación. A súa solicitude realizarase ante a Policía Local de Ares, que dispoñerá para ese efecto dun formulario normalizado que deberán cubrir e presentar cuberto e asinado, achegado a documentación correspondente, no rexistro municipal” que tampouco se expediron por parte do Concello as tarxetas solicitadas e tampouco existe a solicitude para residentes empadroados.

Sétima.- Que parece desproporcionado a inmobilización do vehículo en tanto non se identifique ao seu condutor –artigo sétimo- toda vez que o artigo segundo determina que a condición de suxeito pasivo da taxa, en concepto de contribuínte, recae nas persoas físicas e xurídicas, así comonas entidades a que se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que gocen, utilicen ouaproveiten especialmente o dominio público local en beneficio particular.

En concreto:

 1. En calidade de contribuíntes, os condutores dos vehículos.
 2. Como responsable solidario do condutor do vehículo, o titular deste. Para estes efectos entenderase por titularesdos vehículos as persoas a cuxo nome figuren os mesmos no correspondente permiso de circulación.

Por todo o anteriormente exposto,

SOLICITO

Que se deixe sen efecto o acordo adoptado no Pleno na sesión de 14 de xullo do 2020, abrindo un novo proceso de debate -a comezar, no seo da propia corporación, mais tamén con información e participación da veciñanza e sectores potencialmente afectados- ao respecto das medidas de humanización dos espazos urbanos no noso concello, dun plan de mobilidade e, especificamente, de solución para a problemática dos aparcadoiros.

En Ares, a 8 de agosto de 2020

Asdo.: Emilio Mesías Farías

Concelleiro Portavoz do GM do BNG no Concello de Ares

Share Button