Pleno Extraordinario

Orde do día:

1.- Aprobación se procede da Acta da sesión do 11-06-2011

2.-Dar conta constitución Grupos Políticos

3.-Dar conta designacións Xunta de Goberno Local

4.-Dar conta nomeamento Tenentes de Alcalde

5.-Dar conta designación Concelleiros Delegados.

6.- Proposta periodicidade sesións plenarias ordinarias

7.-Proposta de creación e composición de Comisións Informativas Permanentes e Comisión Especial de Contas.

8.-Designación de representantes municipais en organismos.

9.-Proposta composición Mesa de Contratación.

10.-Toma coñecemento designación áreas con adicacións exclusiva e parcial.

Lugar: Salón de Sesións do Concello de Ares

Data e Hora: 15 de Xullo 2011 ás 10.00 h.

Share Button