Pleno Ordinario de Outubro

 

 

Orde do Día:

1.- Ratificación cambio de hora sesión ordinaria correspondente ao dia de hoxe

2.-Aprobación actas anteriores

3 e 4.-Dar conta sentenza

5.- Aplicación IPC Ordenanzas Fiscais 2011

6.- Modificación Ordenanza Fiscal Reguladora da Taxa por Distribución de Auga,

incluídos os dereitos de enganche e utilización de contadores e instalacións análogas.

7.- Adxudicación definitiva concesión Administrativa do Lixo

8.- Petición líña ICO Cancelación débedas pendentes con empresas e autónomos.

CONTROL E FISCALIZACIÓN ÓRGANOS DE GOBERNO

9.- Dar conta das resolucións da Alcaldía

10.- Mocións e propostas:

a) Proposta de CCOO: Consenso Pacto de Toledo

11.- Rogos e Preguntas

Share Button